ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം രചയിതാക്കൾ

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം രചയിതാക്കൾ

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകത്തിൽ നിലവിലുള്ള രചനകളുടെ രചയിതാക്കളുടെ ലിസ്റ്റു താഴെ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു രചയിതാവിന്റെ രചനകളുടെ ലിസ്റ്റു കാണാൻ വേണ്ടി രചയിതാവിന്റെ പേരിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക. ഒരു രചയിതാവിന്റെ ഒരു രചന വായിയ്ക്കാൻ വേണ്ടി രചനയുടെ ശീർഷകത്തിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.

രചയിതാക്കൾ:

001  സജി വട്ടംപറമ്പിൽ 

002 സുമോദ് പരുമല

______________________________________________________________


ശ്രീ സജി വട്ടം പറമ്പിലിന്റെ രചനകൾ:

38 – ഫെബ്രുവരി 22, 2017 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 23: മഠത്തിലമ്മ – നോവൽ

37 – ഫെബ്രുവരി 15, 2017 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 22: നിശ്ചയാർത്ഥം – നോവൽ

36 – ഫെബ്രുവരി 04, 2017 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 21: പട്ടം – നോവൽ

35 – ജനുവരി 05, 2017 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 20: ഏഴാംപൂജ – നോവൽ

34 – ജനുവരി 05, 2017 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 19: അന്നലക്ഷ്‌മി – നോവൽ

33 – ഡിസംബർ 30, 2016 – വീണ്ടും ചില ആരോഗ്യചിന്തകൾ – 5 – ലേഖനം

32 – ഡിസംബർ 18, 2016 – ഇറാനിയൻ യുവതി റെയ്‌ഹാന ജെബാരി അമ്മയ്ക്കെഴുതിയ കത്ത് – ലേഖനം

31 – ഡിസംബർ 14, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 18: ഹൃദയവാഹിനി – നോവൽ

30 – ഡിസംബർ 4, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 17: കണ്ണീർവഴികൾ – നോവൽ

29 – നവമ്പർ 26, 2016 – വർഷം – കഥ

28 – നവമ്പർ 23, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 16: പഷ്‌ണിപ്പുര – നോവൽ

27 – നവമ്പർ 16, 2016 – ഒരേയൊരു വാക്ക് – കവിത

26 – നവമ്പർ 8, 2016 – വീണ്ടും ചില ആരോഗ്യചിന്തകൾ – 4: സ്ത്രീകളും വേഷവിധാനങ്ങളും – ലേഖനം

25 – നവമ്പർ 6, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 15: നിഴൽരൂപങ്ങൾ – നോവൽ

24 – ഒക്‌ടോബർ 25, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 14: ഉതിർമണികൾ – നോവൽ

23 – ഒക്‌ടോബർ 19, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 13: ചെപ്പ് – നോവൽ

22 – സെപ്റ്റംബർ 29, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 12: മകരച്ചൊവ്വ – നോവൽ

21 – സെപ്റ്റംബർ 29, 2016 – വീണ്ടും ചില ആരോഗ്യചിന്തകൾ – 3 – ലേഖനം

20 – സെപ്റ്റംബർ 29, 2016 – വീണ്ടും ചില ആരോഗ്യചിന്തകൾ – 2 – ലേഖനം

19 – സെപ്റ്റംബർ 27, 2016 – സൃഷ്ടിയും ആഹാരവും – ലേഖനം

18 – സെപ്റ്റംബർ 23, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 11: കൃഷ്‌ണതുളസി – നോവൽ

17 – സെപ്റ്റംബർ 20, 2016 – ഇനിയുമുണരാതെ പ്രഭാതങ്ങൾ – കഥ

16 – സെപ്റ്റംബർ 16, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 10: ഗൃഹപ്രവേശം – നോവൽ

15 – സെപ്റ്റംബർ 13, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 9: പാഥേയം – നോവൽ

14 – സെപ്റ്റംബർ 12, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 8: ജലമൗനം – നോവൽ

13 – സെപ്റ്റംബർ 9, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 7: കാവ് തീണ്ടൽ – നോവൽ

12 – സെപ്റ്റംബർ 5, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 6: ഊരുവലം – നോവൽ

11 – സെപ്റ്റംബർ 3, 2016 – അത്തച്ചമയം – ലേഖനം

10 – സെപ്റ്റംബർ 2, 2016 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 5: പുലപ്പേടി – നോവൽ

09 – ആഗസ്റ്റ് 29, ’16 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 4: ജനനി – നോവൽ

08 – ആഗസ്റ്റ് 24, ’16 – പാമ്പ് – കഥ

07-ആഗസ്റ്റ് 23, ’16 – മായികം – ലേഖനം

06 -ആഗസ്റ്റ് 21,’16 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 3: കൈതമുള്ള് – നോവൽ

05 -ആഗസ്റ്റ് 16 , ’16 – എന്റെ ചെമ്പകത്തിനൊരു സ്മരണാഞ്ജലി – കഥ

04 -ആഗസ്റ്റ് 12, ’16 – സെൽഫി: തന്നെത്താൻ എടുക്കുന്ന ചിത്രം – കഥ

03 -ആഗസ്റ്റ് 12, ’16 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 2: കുരുപ്പ് – നോവൽ

02 -ആഗസ്റ്റ് 11, ’16 – സംസ്‌കൃതം – കഥ

01 -ആഗസ്റ്റ് 8,’16 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 1 വൈലിത്തറ -നോവൽ


ശ്രീ സുമോദ് പരുമലയുടെ രചനകൾ:

05 – സെപ്റ്റംബർ 10, 2016 – നീതിദേവത – കവിത

04 – സെപ്റ്റംബർ 3, 2016 – ഓട്ടോഗ്രാഫ് – കവിത

03 – സെപ്റ്റംബർ 2, 2016 – അടുക്കളസൗഹൃദങ്ങളും സിറ്റൗട്ട് കോമാളികളും – കവിത

02 – സെപ്റ്റംബർ 2, 2016 – ഓണസ്മൃതി – കവിത

01 – സെപ്റ്റംബർ 2, 2016 – ഒരു നനുത്ത ഓണസ്മരണ – കവിത

 

___________________________________________________________________________

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകത്തിലെ ലിങ്കുകൾ

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം ഒന്നാം പേജ്

നിബന്ധനകൾ, മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അറിയിപ്പുകൾ

രചനകളുടെ സമ്പൂർണലിസ്റ്റ്

സമ്മാനാർഹമായ രചനകൾ

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകത്തിലെ ലിങ്കുകൾ

 

___________________________________________________________________________

 

 

Advertisements
Posted in ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം, മലയാളം, രചയിതാക്കൾ, Blogezhuththulokam, Malayalam | Tagged , , , , , ,